fbpx

LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA!​

Küldj Nekünk Üzenetet!


Üzemeltető:

Kirebízzalak Kft.
Cégj.szám:02-09-085324
Adószám: 28769390-1-02
kirebizzalak@gmail.com

kapcsolat

info@pecsisitter.hu

foglalas@pecsisitter.hu

+36 30 019 7004

+36 30 019 7005

Imádod a gyerekeket? Jelentkezz Te is pécsi sitternek!

Itt tekinkhető meg a Pécsisitter általános szerződési feltételei!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEK

 

A jelen általános szerződési feltételek ( a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései a KireBízzalak Kft. (székhelye: 7621 Pécs, Megye utca 11. fsz.8) Cégjegyzék száma: 02-09-085324 adószáma: 28769390-1-02  email címe: kirebizzalak@gmail.com; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.pecsisitter.hu fődomain alatt elérhető és a  családtagok felügyeletével összefüggő szolgáltatást igénybe vevő szerződő felek (a továbbiakban: Család) valamint az Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló sitterek között fennálló kapcsolat feltételeit rendezi.

 

 1. Az Üzemeltető adatai:

 

 1. Cégnév: KireBízzalak Kft.

Székhely:   7621 Pécs, Megye utca 11. fsz.8

Cégjegyzékszám: 02-09-085324  vezetve a Pécsi Törvényszék mint Cégbíróságnál

Adószám: 28769390-1-02
Elektronikus kézbesítési cím: kirebizzalak@gmail.com
A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Baranya Megyei Békéltető Testület , (székhelyének postai címe: 7602 Pécs, Pf. 109.)

 

 1. A regisztráció feltételei

 

 1. A Regisztráció a https://pecsisitter.hu/regisztráció linken elérhető regisztrációs folyamat végigvitelével jön létre.

A Szolgáltatás regisztrált igénybevevője az lehet, aki:

 • cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;
 • Nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri és elfogadja

 

 • A regisztráció

 

 1. A regisztráció a regisztrációs ív kitöltésével kezdődik. Amennyiben a Családtag nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg a kért adatokat, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan.

 

 1. A regisztrációval a Családtag kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatok Üzemeltető általi kezeléséhez és meghatározott körben történő nyilvánosságra hozatalához, illetve szavatolja, hogy a szükséges hozzájárulás birtokában adja meg az adatokat.

 

 1. A regisztráció és  a  személyes adatok   megadásának   célja,   hogy   az Üzemeltető   a Családtag számára   legmegfelelőbb Sittereket  tudja  ajánlani,  és  hogy  Megrendelés  esetén  a  Sitter kapcsolatba tudjon   lépni   a Családtaggal.   Jelen   ÁSZF   elfogadásával   a Családtag   büntetőjogi   felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, az adatkezelés célja az Üzemeltető és a Sitter között fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése.

 

 

 1. A regisztráció és a foglalás menete

 

 1. A regisztráció során a Családtag kitölti a regisztrációt adatlapot, majd foglalás esetén foglalási űrlapot a https://pecsisitter.hu/idopontfoglalas/ linken keresztül, esetlegesen feltölti a fényképet, egyéb dokumentumokat, majd a küldöm! gombra kattint.

 

 1. Az Üzemeltető munkatársai összevetik az ajánlatot a nyilvántartásokkal (a továbbiakban Ellenőrzés). Amennyiben az Ellenőrzés sikeresen zárult, úgy az Üzemeltető értesíti a Sittert, aki az ajánlat elfogadásáról legfeljebb 2 órán belül nyilatkozni köteles. Ezután az Üzemeltető munkatársai e-mailben megerősítik az ajánlat elfogadását a Sitter nevének, szkség esetén egyéb adatainak egyidejű közlésével.

 

 1. Az Ellenőrzés sikertelenségéről az Üzemeltető elektronikus úton vagy telefonon tájékoztatást nyújt a Családtag részére. Az Ellenőrzés sikertelensége esetén a Családtag által megadott személyes adatok és feltöltött fényképek nem visszaállítható módon azonnal törlésre kerülnek.

 

 1. A Családtagnak lehetősége van közvetlen ajánlatot tenni a számára szimpatikus Sitter részére is a foglalási űrlap kitöltésekor. A foglalás díjtalan, többletköltség csak kiegészítő szolgáltatás igénylése, illetve sürgősségi felár esetén van. Rendszeres foglalásnál a Sitter kedvezményt biztosíthat a szolgáltatás díjából, melynek mértékét az Üzemeltető a weboldalán teszi közzé.

 

 1. A Családtag a Regisztrációval egy  időben  kifejezetten hozzájárul,  ahhoz,  hogy  elérhetőségei az Üzemeltetővel kapcsolatban álló Sitterek számára megismerhetőek legyenek illetve azok átadásra kerüljenek.   A regisztráció során  rögzített  adatok  az Üzemeltető  adatbázisban  szerepelnek, az adatok a Családtag kérésére bármikor módosíthatóak illetve kérés esetén azok  törölhetőek.  A Családtag a Sitter  személyes  adatait  kizárólag  a szolgáltatás időtartamára jogosult  megőrizni,   vállalja  hogy  annak  megszűnése  után  a Sitter minden  adatát  törli  valamennyi  eszközéről,  és  azt  harmadik  félnek  semmilyen  körülmények között át nem adja.

 

 

 1. A Sitter

 

 1. Az Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló Sitter az ajánlat elfogadása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a legjobb tudása valamint a Családtag által elvárt és jelzett elvek, szokások és napirend figyelembevétele mellett látja el a felügyeletet.

 

 1. A Családtagnak a regisztrációs lap és a foglalási űrlap kitöltése során lehetősége van az általa foglalt illetve részére kiajánlott Sitterrel történő ismerkedés igénylésére. Az ismerkedés maximális időtartama 1 óra, melynek leteltét követően a Családtag minden további jogkövetkezmény avagy díjfizetés nélkül dönthet a Sitter szolgáltatásának visszautasításáról. A Sitter a megbízás visszautasításának tényét köteles haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé.

 

 1. A Sitter köteles a megbízás részleteinek Családtaggal történő egyeztetésére. Amennyiben a Sitter a megbízást elvállalja, a felek között a megbízási jogviszony létrejön.   A Sitter az igénybejelentésnek megfelelően végzi el az igényelt  szolgáltatást. Az igényelt szolgáltatás teljesítése során a Sitter megtesz minden szükséges óvintézkedést az általa felügyelt gyermek/felnőtt testi és lelki épsége érdekében valamint a Családtag tulajdonának elvesztése vagy sérülése ellen.

 

 

 1. A Weboldal működése

 

 1. A regisztrációval, valamint a foglalási űrlap kitöltésével a Családtag egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető a vele szerződéses jogviszonyban álló Sitterekkel nyilvánosságra hozza, és a Sitter megbízza az Üzemeltetőt, hogy a közte és a szolgáltatását igénybe venni kívánó Családtag közötti kommunikációban segítséget nyújtson.

 

 1. A szolgáltatás elfogadása esetén a Családtag   megbízza   Sittert   háztartási  alkalmazotti feladatok ellátására, így a felek között háztartási  munkára  létesített  munkavégzésre  irányuló jogviszony jön létre az erre vonatkozó 2010. évi XC. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Családtag a foglalás során  nyilatkozik arról, hogy ennek tényét tudomásul veszi, egyúttal vállalja, hogy foglalkoztatóként  a  Nemzeti  Adó-és Vámhivatalnak  (a  továbbiakban:  NAV)  havonta  vagy  több  hónapra  előre  a  munkavégzés megkezdése előtt a szükséges bejelentési és  regisztrációs  díjfizetési  kötelességének eleget tesz. A Családtag tudomásul veszi, hogy a bejelentés során köteles megadni a NAV részére a saját adóazonosító jelét, -a Sitter - mint háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét valamint a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

A bejelentési kötelezettség teljesíthető elektronikusan az ONYA portálon keresztül vagy az országos telefonos ügyfélszolgálaton(185-ös szám) keresztül telefonon. A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség. Annak  érdekében,  hogy  a  Családtag, mint foglalkoztató  elektronikus  úton  bejelentést  tegyen,  ügyfélkapu hozzáféréssel  kell  rendelkeznie,  melyhez  előzetesen  regisztráltatnia  kell  magát az ügyfélkapun.  A  hozzáférés  létesítésével  kapcsolatban  a  www.magyarorszag.hu  honlapon szerezhető be információ. A Sitter telefonon történő bejelentése a 185-ös szám hívásával az országos telefonos  ügyfélszolgálat útján  történik.  A  bejelentéshez  szükséges  a Családtag adóazonosító jelének megadása. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-hoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat.

A Sitter bejelentését több hónapra előre is teljesíteni lehet. Ebben az esetben a bejelentés időszakánál meg kell jelölni a bejelentés időszakának a kezdetét és a végét. Amennyiben  a  bejelentési  időszak  végeként  megjelölt  hónap  eltelik,  de  a  foglalkoztatás tovább  folytatódik,  akkor  a  bejelentést  meg  kell  ismételni  a  foglalkoztatás továbbfolytatásának időszakára vonatkozóan is. Havonta történő bejelentés esetén a háztartási munkára vonatkozóan teljesített bejelentés a bejelentés  napját  magában  foglaló hónap  utolsó  napjáig  terjedő  időszakra  vonatkozik. Ugyanazon  foglalkoztatott  következő  hónapban  történő  ismételt  foglalkoztatása  esetén  a bejelentést újra teljesíteni kell.

 

A NAV felé teljesített bejelentést módosítani és visszavonni is lehet a foglalkoztató vagy  a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén, melyre a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

 

A bejelentés megtételére, módosítására és visszavonására elektronikus úton történt bejelentés esetén a 22T1043H jelű bejelentő és  változás-bejelentő  lap, illetve Ügyfélkapu hozzáféréssel használt ONYA portálon keresztüli bejelentés is szolgálhat.  Ezt  az  elektronikus adatlapot  számítógépen  kell  kitölteni,  és  az  ügyfélkapun  keresztül  kell  elküldeni  a  NAV részére. (ÁNYK rendszer) Az elektronikus adatlap kizárólag a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) tölthető le. A telefonon történt bejelentés telefonos úton is módosítható. A NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért a Családtag saját felelőssége  a szükséges adatlapok legfrissebb verzióinak használata.

 

A Családtagot az  adóhatósági  nyilvántartásba  vétel,  regisztráció  céljából  teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési  kötelezettség  terheli.  A regisztrációs  díj  összege  független  attól,  hogy  az  adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. Amennyiben a Családtag a Sittert több hónapra előre jelentette be, az 1000 forintos regisztrációs díjat minden hónapra meg kell fizetnie.  A havi regisztrációs díj nem jár vissza akkor, ha az adott hónapban a Sitter foglalkoztatására nem kerül sor és a foglalkoztatás bejelentését a bejelentést követő 24 órán belül a Családtag nem vonta vissza. A  regisztrációs  díj  megfizetése  társadalombiztosítási  ellátásra  való  jogosultságot nem keletkeztet, és a Sitter a Tbj. vonatkozásában nem minősül biztosítottnak.  E  jogcímen  tehát  egészségügyi  szolgáltatásra  jogosultnak  sem  minősül  a Sitter.

 

A Családtag a havi 1000 forint összegű regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára -10032000-01076215 -történő készpénzfizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg.

 

A Családtag tudomásul veszi, hogy amennyiben elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét  teljesíteni,  a  mulasztással  érintett  naptári  hónapokban  a  Sitternek kifizetett bevétel teljes összege  után az Szja tv. a Tbj. és Szocho  tv. rendelkezései  szerint  a  személyi  jövedelemadót, az  egyéni  járulékokat  és a  szociális hozzájárulási  adót meg   kell   fizetnie   az   adott jogviszonynak  megfelelően  (  azzal, hogy ha a mulasztás a Családtag érdekkörére vezethető vissza,  az  egyébként  a  magánszemélyt  terhelő  személyi  jövedelemadót  és  a  Tbj.  szerinti járulékokat is a Családtag fizeti meg.

 

Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a Családtagot, sem a Sittert nem terheli. 

 

A Családtag tudomásul veszi, hogy a bejelentési, és a regisztrációs díjfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt vele szemben esetlegesen kiszabott bírság tekintetében az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, azt a felek kifejezetten kizárják.

 

 • Felelősség

 

 1. A Családtag tudomásul veszi, hogy a Sitter foglalása és alkalmazása a Családtag saját felelőssége. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a Sitterek életkora, tapasztalata, képessége, alkalmassága, őszintesége, referenciái, profiljában található információi teljessége, valódisága és pontossága ellenőrzése érdekében, de a Sitterek által közölt adatok valóságáért a felelősségét kifejezetten kizárja. A Családtag tudomásul veszi a Sitter Szolgáltatáshoz kötődő és abban rejlő kockázatokat és a regisztrációval kifejezetten és feltétel nélkül lemond minden Üzemeltetővel (illetve annak vezető tisztségviselőivel) szembeni kártérítési  jogáról. Felek kifejezetten kizárják az Üzemeltető  felelősségét a szolgáltatás ideje alatt keletkező bármilyen kár, sérülés, halál, késés, követelés vagy költség igény esetére. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteség vagy kár esetén (beleértve, korlátozás nélkül, üzleti,- adatokhoz kötődő illetve pénzügyi veszteséget) honlap használatából vagy az Üzemeltető bármilyen szolgáltatásából eredendően. Az Üzemeltető törekszik a szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

 

 1. A Családtag elfogadja, hogy az Üzemeltető felelőssége korlátozott ugyanakkor jelen ÁSZF semmilyen szinten nem korlátozza illetve zárja ki a Sitter felelősségét bármilyen személyi sérülés vagy károkozás esetén. A Sitter a jogviszony teljes ideje alatt felelősséggel tartozik. A Családtag tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a Sitterrel létrejött jogviszonyból felmerülő bármely követelésért. A Sittert terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A Szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával használható. Minden Családtag és Sitter köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más Sitterekkel, Családtagokkal és az Üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a Családokat és Sittereket, akik a fenti feltételeket megsértették.

 

 • Eszközök

 

 1. A Családtag vállalja, hogy a Sitter által nyújtott szolgáltatáshoz szükséges valamennyi eszközt a Sitter rendelkezésére bocsátja.

 

 1. Fizetés

 

 1. A Sitter által nyújtott szolgáltatásért a Családtag a weboldalon közzétett aktuális Díjtáblázat szerint óradíjat vagy egyedi árajánlat alapján heti illetve havi díjat köteles fizetni a Megrendelés alapján (továbbiakban Szolgáltatási Díj).

 

 1. A Szolgáltatási Díj a foglalás időpontját megelőzően esedékes. A Családtagot a Sitter irányába közvetlenül díjfizetési kötelezettség nem terheli  A Szolgáltatási díjról a Sitter nyilatkozik az Üzemeltető felé, mely nyilatkozat alapján az Üzemeltető bankkártyás,  avagy átutalással történő fizetési lehetőséget biztosít a Családtag részére. Amennyiben a Családtag nem ért egyet az Üzemeltető által küldött emailben írt Szolgáltatási díj összegével, úgy 3 napos jogvesztő határidőn belül kifogást tehet. Kifogás hiányában úgy tekintendő, hogy a Családtag az Üzemeltető által jelzett Szolgáltatási díj jogosságát elismeri, annak összegét nem vitatja és kifejezetten hozzájárul a teljes összeg bankkártyájáról való levonásához.

 

 1. A Szolgáltatási díj megfizetésére az Üzemeltető által biztosított és a SumUp EU Payments UAB által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül is van lehetőség. A fizetésnél megadott személyes adatokat a SumUp EU Payments UAB kezeli a hatályos szabályzatának megfelelően. Üzemeltető ezen a felületen megadott adatok kezeléséért nem vállal felelősséget. A SumUp EU Payments UAB szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az első foglalást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető a Családtag által megadott e-mail címre küldi meg. A SumUp EU Payments UAB szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: https://sumup.hu/.

 

 1.  
 2. Lemondás

 

 1. A Családtag által tett ajánlat visszavonása alkalmi esetben nem lehetséges, ilyenkor minden esetben ki kell fizetni a lefoglalt és ezzel egyszerre megrendelt órákat. Rendszeres szolgáltatás esetén a Családtagnak lehetősége van, hogy az aktuális szolgáltatás megkezdését megelőző legkésőbb 48 órával a szolgáltatás iránti igényét lemondja, melynek díja a lemondott szolgáltatás díjának 50%-a. Minden egyéb esetben a szolgáltatási díj 100%-ának megfizetésére köteles a Családtag. A szolgáltatás díját az Üzemeltető a Családtag Bankkártyájáról jogosult levonni.

 

 1. Telefonon / e-mailen történő ajánlattétel

 

 1. A Családtagnak lehetősége van arra, hogy e-mailben a pecsisitter@gmail.com címre vagy telefonon (+36300197005) adjon ajánlatot az Üzemeltető részére, mely jelen ÁSZF szerinti regisztrációs ajánlattételi folyamattal egyenértékű ajánlattételnek minősül.

 

 

 • Megkerülés

 

 1. A Családtag tudomásul veszi, hogy a Sitter ajánlása harmadik fél részére csak az Üzemeltető tudtával és írásba foglalt engedélyével lehetséges. A Családtag tudomásul veszi, hogy a Sitter bármilyen adatának vagy elérhetőségének továbbadása harmadik fél részére az ÁSZF megszegésének minősül, melyért a Családtag kötbért köteles fizetni az Üzemeltető részére, melynek mértéke 350.000 Ft, azaz háromszázötvenezer forint. A Családtag kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás díját semmilyen körülmények között nem adja át közvetlenül Sitternek. A Családtag kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Sitternek bármilyen egyéb módon (p. készpénz, normál banki átutalás) való fizetés vagy annak megkísérlése, jelen ÁSZF megszegésének minősül, melyért a Családtag kötbért köteles fizetni az Üzemeltető részére. A Családtag kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt kötbér mértékét az Üzemeltető kizárásával illetve megkerülésével okozott hátránnyal arányban álló, méltányos összegűnek ismeri el. A Regisztrációval egy időben a Családtag kifejezetten lemond a Ptk. alapján őt megillető, a kötbér bíróság általi mérséklésének kérelmezésére vonatkozó jogáról.

 

 • ÁSZF változtatás joga

 

 1. A Családtag tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a Családtagot. Amennyiben a Családtag a módosítást követően ajánlatot tesz, úgy az a módosítás elfogadásának minősül.

 

 1. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva, a nyitó oldalon és/vagy e-mailben tájékoztatja a Családokat és Babysittereket. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Családok és Sitterek elfogadják a Szerződés módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden felhasználóra.

 

 • Egyéb rendelkezések

 

 1. Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal (Facebook.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

 

 1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 2. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.
 3. A Szolgáltatás működésével (belépés, regisztráció, jelszó, kommentek, stb.) kapcsolatos problémák az ügyfélszolgálatnak jelezhetők, a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a Rólunk menüpontban található elérhetőségeken keresztül.
 4. A Weboldal működtetése során történő adatkezelésről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztatóban található.

 

 1. Érvényesség

 

 1. Jelen ÁSZF 2022. január 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

Itt tekinkhető meg a Pécsisitter adatvédelmi tájékoztatója

A D A T V É D E L M I   É S   A D A T K E Z E L É S I

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA:

 

1.1. A  jelen  adatvédelmi  és  adatkezelési  tájékoztató  (a  továbbiakban:  Tájékoztató)  a www.pecsisitter.hu honlap  üzemeltetésével foglalkozó Kirebízzalak Kft. (székhelye: 7621 Pécs, Megye utca 11. fsz.8., Cégjegyzék száma: 02-09-085324, adószáma: 28769390-1-02, a továbbiakban: Üzemeltető) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat,  elveket  tartalmazza,  különös  tekintettel  az  adatkezeléssel,  adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Üzemeltető  által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

 

1.2. Az  Üzemeltető  működteti  a   www.pecsisitter.hu honlapot  (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapon szolgáltatás iránt érdeklődő felhasználók (Család) és a háztartási alkalmazotti feladatokra vonatkozóan szolgáltatását nyújtó felhasználók (Sitterek) adatait kezeli ( a továbbiakban együttesen: Felhasználók).

 

1.3. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

 

1.4. Az Üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: KireBízzalak Kft.

Székhely: 7621 Pécs, Megye utca 11. fsz.8.

Cégjegyzékszám: 02-09-085324

Adószám: 28769390-1-02

E-mail cím: kirebizzalak@gmail.com

weboldal: www.pecsisitter.hu

Telefonszám: +36 30 019 7004 és +36 30 019 7005

III. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS

 

Egyes adatkezelési folyamatok

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

3.1. Belső értesítőkhöz kapcsolódó adatkezelés

Annak érdekében, hogy naprakész, illetve az Üzemeltető tevékenységéhez szorosan kapcsolódó ajánlatokról szóló információk továbbításra kerülhessenek a Felhasználók számára, belső értesítő üzeneteket, illetve e-mail üzeneteket küld a rendszer részükre a regisztrációt követően. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

 

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

név

A Felhasználó megszólítása

az üzemeltető jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

e-mail cím

a Felhasználó elektronikus levélcímének ismerete

az üzemeltető jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltatás működéséhez kapcsolódó információk továbbításához fűződő jogos érdek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

A Felhasználó jogosult tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokat az Üzemeltető a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulást a kiküldött levélben található „Leiratkozás” gombra való kattintással a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.2. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Weboldalon keresztül az Üzemeltetővel fel lehet venni a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

név

Felhasználó  beazonosítása

Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

e-mail cím

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval rendszerüzenetek küldése

Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

telefonszám

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval

Felhasználó  hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

 

 3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználónak a kapcsolatfelvételkor megadott, önkéntes, kifejezett magatartás tanúsításával (telefonhívás, e-mail küldése) megadott hozzájárulása személyes adatainak 3.2.1. pontban szereplő céljából történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Amennyiben a Felhasználó adatait az eredeti adatfelvételtől eltérő célra kívánja használja az Üzemeltető, úgy ehhez szükséges a Felhasználó előzetes és  kifejezett hozzájárulása   

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokat az Üzemeltető a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.2.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.3. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Üzemeltető weboldalán elérhető információs rendszer használata előzetes regisztrációhoz kötött. Az ehhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak:

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat / közérdekből nyilvános adat

adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

e-mail cím

visszaigazoló levél megküldése a Felhasználó részére

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

név

Felhasználó beazonosítása

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

telefonszám

kapcsolattartás a Felhasználóval

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

bemutatkozó szöveg

Felhasználó beazonosítása, felhasználói profil egyedi szerkesztése

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Felhasználó lakcíme

Felhasználó beazonosítása, a regisztráció hitelességének ellenőrzése, visszaélések megelőzése

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Felhasználóról készült arckép (profilkép)

Felhasználó beazonosítása, a regisztráció hitelességének ellenőrzése, visszaélések megelőzése

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 * https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-5233-4-V.pdf

 

** https://www.naih.hu/files/NAIH_2018_3484_V_20180713.pdf

 

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az ÁSZF-ben rögzítettek szerinti jogviszonyok teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). A személyes adatok szolgáltatása hiányában nincsen lehetőség regisztrálni, tehát az adatkezelés a szerződés megkötésének feltétele.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó nevében regisztráló személy személyes adatai kapcsán az adatkezelő és a Felhasználó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó profiljához tartozó személyes adatokat a Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli az Üzemeltető.   

 

3.3.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.3.5. Az adatkezelés leírása

A regisztráció során a 3.3.1. pontban szereplő személyes adatok kerülnek bekérésre a Felhasználótól.

 1. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

 

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket a Felhasználó az Üzemeltető 2. pontban megadott elérhetőségeire   tudja címezni.

4.1. Hozzáférési jog

A Felhasználó visszajelzést kaphat a személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérésére az Üzemeltető helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

A Felhasználó kérésére az Üzemeltető törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szüksége vagy a Felhasználó visszavonja hozzájárulását illetve tiltakozik az adatkezelés ellen, avagy az Üzemeltető adatkezelése jogellenes.

 

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó kérésére az Üzemeltető korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Üzemeltetőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.5. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Üzemeltető nem kezelheti továbbá, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Tiltakozás esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból főszabály szerint nem kezelhetők.

4.6. Reagálás a kérelmekre

Az Üzemeltető a Felhasználó kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt köteles megvizsgálni, és annak megalapozottsága tekintetében döntést hozni, amelyről a kérelmező Felhasználót köteles írásban tájékoztatni. Ha a Felhasználó kérelmét az Üzemeltető nem teljesíti, döntésében köteles közölni a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.8. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó jogosult a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait  valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

 1. JOGGYAKORLÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5.1. Címzettek értesítése

Az Üzemeltető köteles a helyesbítésről, a törlésről valamint az adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítést küldeni azon Címzettek részére,  akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére az Üzemeltető köteles tájékoztatást nyújtani a Címzetti körről.

5.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről az Üzemeltető legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles elektronikus formában tájékoztatást nyújtani. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni a Felhasználót az Üzemeltető.

A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben az Üzemeltető nem intézkedik a Felhasználó kérelme nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatást adni ennek okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, amennyiben az Üzemeltetőnek megalapozott kétségei merülnek fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását jogosult kérni. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket az Üzemeltető díjmentesen köteles biztosítani.

 

Amennyiben a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – az Üzemeltetőnek joga van díj felszámítására avagy a kérelem alapján történő intézkedés megtagadására.

 1. Személyes adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók

6.1. Weboldal működésével összefüggésben

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.

Név: PécsiSitter

Elérhetőségek: https://www.pecsisitter.hu

6.2. Hírlevél-küldéssel összefüggésben

A Weboldal hírlevél-küldéséhez hírlevél-szoftver működik, melynek üzemeltetője az általunk által igénybe vett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név/Cím: The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Elérhetőségek: https://www.mailchimp.com

 

6.3. Díjfizetéssel összefüggésben

A szolgáltatások díját a banki szolgáltató, mint adatfeldolgozó felületén keresztül lehet megfizetni. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Barion Payment Zrt.

Elérhetőségek: https://www.barion.com/hu/

6.4. Közösségi média felületekkel összefüggésben

Az Üzemeltető weboldala több közösségi média felülettel is rendelkezik (például Facebook, Linkedin Twitter, Google+, Instagram, YouTube); így amennyiben a Felhasználó „kedveli” az Üzemletető oldalát  vagy „követi” azt úgy az Üzemeltető megismer minden, a Felhasználó profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

 

 

 1. Adatbiztonság

A Felhasználók személyes adatai megismerésére az Üzemletető és annak alkalmazottai a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Üzemeltető köteles megtenni  minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az Üzemeltető az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”.  Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 8.1. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint  köteles eljárni az Üzemletető. Az Üzemeltető nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

8.2. Módosítás, Jogfenntartás

Üzemeltető fenntartja magának jelen tájékoztató egyoldalú módosítására vonatkozó jogát.

 

A jelen Tájékoztatót érintő jelentősebb változásokról a Felhasználók a Weboldalon egyedileg elhelyezett felugró ablak alkalmazásával kerülnek külön értesítésre.  

 

Hatályos: 2020.09.03.

 

 

KireBízzalak Kft.

Adatkezelő

 1. Mellékletek
 2. számú melléklet; a vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)
 1. számú melléklet; a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak
 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 • cookie: a webszerver által küldött és a Szaki számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Szaki aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;
 • érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

 

 

 

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy mindig időben értesülj híreinkről, akcióinkról!

Nálunk lehetőség van bankkártyás fizetésre is!

hu_HU